Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

STANOVY

 

STANOVY Valašského šachového klubu mládeže, z. s.

 

1) Název spolku

Valašský šachový klub mládeže, z. s. (ve zkratce VŠKM, z. s.) je spolek dle zákona 89/2012 Sb.

Valašský šachový klub mládeže má přiděleno IČO 26570726.


2) Sídlo spolku

Vsetín, Družstevní 1765/10, PSČ 755 01


3) Účel spolku a předmět činnosti

Rozvíjet aktivity směřující k výchově a vzdělávání mládeže formou organizování seminářů, turnajů, společných soustředění a jiných vzdělávacích akcí, volnočasových kroužků a klubů s prioritním zaměřením na deskové hry, zejména šachy.

K podpoře svého poslání může spolek realizovat též doplňkovou vedlejší činnost. Zisk z  této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku.


4) Členství ve spolku

Do spolku může svobodně vstoupit každý občan, který se ztotožňuje s jeho cílem, souhlasí s těmito stanovami a je připraven podporovat spolek tak, aby mohl naplňovat své poslání. Členství ve spolku může být kmenové, či volné. Kmenovým členem může být fyzická osoba starší 18-ti let, která o kmenové členství požádá a jejíž členství je odsouhlaseno organizačním výborem spolku.

Volné členství je vázáno účastí na jednotlivých aktivitách spolku.

Každý kmenový i volný člen je povinen složit ve prospěch spolku roční členský příspěvek, jehož výši určuje sněm. Nesložení členského příspěvku ve stanoveném termínu znamená zánik členství.

Členství je dáno zápisem do seznamu členů, který bude evidovat pověřená osoba s dovětkem členství volné, nebo členství kmenové. Seznam členů spolku není veřejně přístupný.

 

5) Práva a povinnosti kmenových členů

 

Kmenoví členové mají právo
- účastnit se sněmu
- volit a být voleni do orgánů spolku
- vyjadřovat se ke všem záležitostem, popř. činit návrhy
- podílet se na vytyčení cílů a priorit spolku
- žádat vysvětlení od organizačního výboru
- vystoupit ze spolku

 

Kmenoví členové mají povinnost
- respektovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku
- poskytovat součinnost k dosažení cílů spolku
- platit členské příspěvky spolku

 

Kmenové členství ve spolku zaniká
- vystoupením kmenového člena
- úmrtím kmenového člena
- vyloučením kmenového člena
- neuhrazením členského příspěvku ve stanoveném termínu


6) Práva a povinnosti volných členů

 

Volní členové mají právo
- účastnit se akcí pořádaných spolkem

 

Volní členové mají povinnost
- platit členské příspěvky spolku

 

Volné členství ve spolku zaniká
- neuhrazením členského příspěvku


7) Orgány spolku

Orgány spolku jsou sněm, organizační výbor a předseda.

 

Členy orgánů spolku mohou být výlučně kmenoví členové spolku.

 

Sněm je nejvyšším orgánem spolku. Je oprávněn rozhodovat o všech věcech, které se týkají spolku, včetně změny stanov. Sněm svolává nejméně 1x ročně předseda spolku. Pozvánku na sněm rozesílá předseda všem kmenovým členům spolku písemně nebo elektronickou poštou, a to nejméně 14 dní před termínem konání sněmu. Pozvánka obsahuje datum, čas a místo konání sněmu a její program.
Kterýkoliv z kmenových členů má právo požadovat svolání sněmu, musí však svoji žádost zdůvodnit a podpořit souhlasnými stanovisky členů majících nejméně jednu třetinu hlasů kmenových členů.

 

Každý člen spolku má jeden hlas. Sněm je usnášeníschopný za účasti nejméně poloviny kmenových členů spolku. K platnému usnesení sněmu je nutný souhlas nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných kmenových členů, pokud není stanovami určeno jinak.

 

Záležitost, která nebyla zařazena na program sněmu při jeho ohlášení, lze projednávat jen se souhlasem dvou třetin přítomných kmenových členů spolku.

 

Pracovním orgánem spolku je organizační výbor, který má nejméně tři členy volené sněmem, z nichž jeden je volen jako předseda a jeden jako místopředseda. Volební období je pětileté. Členové organizačního výboru musí být zároveň členové kmenoví. Organizační výbor řídí spolek mezi sněmy. Stará se o běžný chod spolku, včetně přijímání nových členů. Při své činnosti je vázán rozhodnutími sněmu.

 

Předseda je statutárním orgánem spolku, jedná jménem spolku navenek. Při zastupování spolku jedná vždy v zájmu spolku a řídí se přijatými usneseními sněmu a organizačního výboru.


8) Zásady hospodaření

Spolek hospodaří dle pokynů organizačního výboru a řídí se příslušnými zákony České republiky. Zdroje spolku jsou zejména dary, členské příspěvky a granty příslušných orgánů a institucí. Při případném zániku spolku budou věci prodány členům, popř. při nezájmu jiným zájemcům.


9) Změna stanov

Stanovy mohou být měněny či doplněny na sněmu rozhodnutím dvoutřetinové většiny členských hlasů sněmu.

 

10) Zánik spolku, likvidace, přeměna

Spolek zaniká rozhodnutím dvoutřetinové většiny členských hlasů sněmu, a to buď bez likvidace, anebo likvidací s určením likvidátora a provedením majetkového vypořádání.

 

Sněm může rozhodnou o přeměně (fúzi, rozdělení, změně právní formy) spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin přítomných kmenových členů spolku. Při změně právní formy musí rozhodnutí sněmu upravit též právní poměry členů spolku.


11) Zrušovací ustanovení

Tyto stanovy nahrazují stanovy přijaté dne 12. 1. 2009.


12) Členové orgánů spolku

Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto stanov, se považují za zvolené podle těchto stanov. Za počátek jejich funkčního období se považuje den účinnosti těchto stanov.


13) Účinnost

Znění těchto stanov Valašského šachového klubu mládeže, z. s., bylo schváleno sněmem dne 24. 10. 2015, jehož konání je potvrzeno usnesením tohoto sněmu.

 

Tyto stanovy nabývají účinnosti dne 24. října 2015.

 

Ve Vsetíně dne 24. října 2015

 

 

 

copyright © 2024 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        zk